Política de privacidad

1. Datos do Responsable do Tratamento

 

 • “Porta Máxica” é unha marca comercial rexistrada pola mercantil Thinking Up Events SL.
 • Denominación Social: Thinking Up Events SL, en diante, «A empresa».
  Domicilio Social: Rua Cidade do Transporte B, 74, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña).
 • NIF: B70242946
 • Email: info@portamaxica.com

   

  1.1. Normativa aplicable

   

   

  A nosa Política de Privacidade deseñouse de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais. Ao facilitarnos os seus datos, Vostede declara ler e coñecer a presente Política de Privacidade, prestando o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais de acordo ás finalidades e termos aquí expresados. A Empresa poderá modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán ser complementadas polo Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, recóllanse para determinados produtos ou servizos, se devandito acceso supón algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.

  2. Finalidade do Tratamento dos Datos Persoais

   

   

  2.1. Prazo de Conservación dos seus datos

   

   

  Conservaremos os seus datos persoais desde que nos dea o seu consentimento ata que o revogue ou ben solicite a limitación do tratamento. En tales casos, manteremos os seus datos de maneira bloqueada durante os prazos legalmente esixidos.

  3. Lexitimación e Datos Solicitadosb

   

   

  A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso outorgado mediante un acto positivo e afirmativo (encher o formulario correspondente e marcar a casa de aceptación desta política) no momento de facilitarnos os seus datos persoais.

  3.1. Consentimento para tratar os seus datos

   

   

  Ao encher os formularios, marcar a casa “Acepto a Política de Privacidade” e facer clic para enviar os datos, ou ao remitir correos electrónicos á Empresa a través das contas habilitadas para o efecto, o Usuario manifesta ler e aceptar expresamente a presente política de privacidade, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades indicadas.

  4. Medidas de Seguridade

   

   

  Dentro do noso compromiso por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos de carácter persoal, informámoslle que se adoptaron as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos, segundo o Art. 32 do RGPD EU 679/2016.

  5. Cesión de Datos

   

   

  Non se prevén cesións de datos nin transferencias internacionais dos seus datos, fóra das autorizadas pola lexislación fiscal, mercantil e de telecomunicacións así como naqueles casos nos que unha autoridade xudicial requíranolo.

  6. Dereitos do Usuario

   

   

  Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Responsable do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. #De acordo con a lexislación vixente ten os seguintes dereitos: dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión, dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, dereito a opoñerse ao tratamento, dereito á portabilidad dos datos e así mesmo, a revogar o consentimento outorgado. Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

  6.1. Como exercitar os meus dereitos?

   

   

  Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elixido. Opcionalmente, pode acudir á Autoridade de Control competente para obter información adicional acerca dos seus dereitos. Os datos de contacto para o exercicio dos seus dereitos son o teléfono 665 896 920 e o correo electrónico: info@thinkingupevents.com. Lembre acompañar unha copia dun documento que nos permita identificarlle.

  7. Consentimento para envío de Comunicacións Electrónicas

   

   

  Así mesmo, e de acordo con o establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, completando o formulario de recollida de datos e marcando a correspondente casa “Acepto o envío de comunicacións electrónicas”, está a outorgar o consentimento expreso para enviarlle á súa dirección de correo electrónico, teléfono, fax ou outro medio electrónico en envío de información acerca da Empresa.